Liotyriininatriumia, Klenbuterolihydrokloridia, Johimbiinihydrokloridia